REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “AdamSulowski.pl”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://adamsulowski.pl, zwanego dalej “Sklepem”.
 2. Sklep prowadzony jest przez Be Awesome 24 Ltd., FLAT 3, 331 BROWNHILL ROAD, LONDON, ENGLAND, SE6 1AL, tax number 13877234 zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://adamsulowski.pl, e-mail – aloha@adamsulowski.pl, telefon +48600 41 00 38 .
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu dobrego samopoczucia, odżywiania, sportu, rekreacji, rozwoju osobistego, motywacji i dziedzin pokrewnych.
 2. Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Sklepie produkty elektroniczne tj. w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi lub, zwane dalej „produktami”, „produktami elektronicznymi” lub „towarami”.
 3. W celu prawidłowego skorzystania z zakupionego produktu w formie elektronicznej ebook/audio/video wymagana jest instalacja programu do obsługi pliku w formacie: WinRar, K-Lite Codec Pack, Quick Time 7.
 4. Produkt elektroniczny w formacie ebook/audio/video lub pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi jest dostarczany przez Sprzedającego do Użytkownika serwisu za pośrednictwem poczty email, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

3. Licencja, prawa autorskie

 1. Każdy produkt oferowany przez Sklep, w szczególności produkty elektroniczne tj. w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi lub w formie zapisu na płycie CD, DVD stanowią utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym są objęte przewidzianą tym prawem ochroną.  
 2. Sklep udziela licencji na korzystanie z zakupionych przez Klienta produktów (utworów) na poniższych zasadach:
  1. umożliwia korzystanie z nich tylko przez Klienta, dla własnego użytku wewnętrznego i ma charakter niewyłączny i niezbywalny,
  2. licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony,
  3. z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych ebooków i innych produktów, ich fragmentów, ich kopii, wykorzystywania ich kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji, usuwania błędów.  
  4. Klient, który zakupił ebooki i inne produkty, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z nich,
  5. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z zakupionych w Sklepie ebooków i innych produktów.
  6. Licencja na korzystanie z ebooków i innych produktów umożliwia korzystanie z nich tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sklep, z uwzględnieniem postanowień pkt c powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił ebook lub inny produkt, innych uprawnień.

4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • aktywne łącze internetowe,
  • Procesor 800  MHz lub o  wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 1024 MHz.
  • System operacyjny co najmniej Windows XP lub nowszy.
  • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024×700.

5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  • dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  • łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy,
  • dotyczące sposobu i terminu zapłaty,
  • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 3. Dokonanie zakupu Produktu wymaga rejestracji w Sklepie
 4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu przyciskiem z napisem– „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod/obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
  • Imię i nazwisko i/lub nazwa firmy
  • Adres email
  • Numer telefonu
  • Kraj
  • Dane adresowe do wysyłki
  • Nazwa konta i hasło (W przypadku pierwszego zakupu)
  • Uwagi do zamówienia (Np. Dane do faktury)
 5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 9. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 10. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 11. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski.
 12. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 13. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  • zwykły przelew na rachunek Sklepu
  • system płatności elektronicznych przelewy24.pl (Karty kredytowe, przelewy internetowe).
 14. Termin na wykonanie płatności wynosi  5 dni od otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 15. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
 16. Zamówienie jest realizowane w przeciągu 10 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt .
 17. Wraz z Produktem wysyłane jest elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  • Imię i nazwisko/firmę,
  • Adres zamieszkania/siedziby,
  • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  • Numer zamówienia,
  • Adres korespondencyjny
 18. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.
 19. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Sprzedawcy przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
 20. Zamówienie jest realizowane poprzez umożliwienie Klientowi dostępu produktu elektronicznego drogą teletransmisji na platformie https://adamsulowski.pl na czas określony w zamówieniu lub poprzez wysłanie produktu na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia.
 21. Sprzedawca nie odpowiada za nieotrzymanie przez Klienta dostępu do zakupionych produktów elektronicznych z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail Sprzedającego zawierająca dostęp do zakupionych produktów na platformie https://adamsulowski.pl  zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub wiadomość nie dotrze do Klienta z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Klient.
 22. Usługę uznaje się za wykonaną, gdy do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail zawierająca dane dostępowe do zakupionych produktów poprzez platformę https://adamsulowski.pl  lub zawierającą zamówiony produkt. Sposób realizacji usługi jest zależny od rodzaju zamówionego towaru.

6. Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres aloha@adamsulowski.pl.
 3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie emaila na adres aloha@adamsulowski.pl o odstąpieniu przed jego upływem. Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 4. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie), przetwarzane są przez Be Awesome 24 Ltd., FLAT 3, 331 BROWNHILL ROAD, LONDON, ENGLAND, SE6 1AL, tax number 13877234 (Administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, które wymagają̨ podania danych osobowych. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą̨ być́ poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się̨ na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie do Administratora danych.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są̨ jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują̨ się̨ na stronie internetowej Sklepu w Polityce prywatności, która jest integralną częścią̨ Regulaminu.

9. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl